Nonstop-Hotline: +420 735 82 11 62


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jsme rádi, že jste projevili zájem o naši společnost. Ochrana dat má pro správu DISKDOCTORU obzvláště vysokou prioritu. Použití internetových stránek DISKDOCTOR je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím naší webové stránky využívat zvláštní podnikové služby, může být nezbytné zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje zákonný základ, obvykle získáváme souhlas od subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu s ochranou údajů dané zemi. předpisy vztahující se na DISKDOCTOR. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by náš podnik chtěl informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, na která mají nárok.

DISKDOCTOR jako správce provedl řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetový přenos dat však může mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů volně předávat osobní údaje nám alternativními prostředky, např. telefonem.

1. Definice

Prohlášení DISKDOCTOR o ochraně údajů vychází z podmínek použitých evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše zákazníky. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující výrazy:

a) Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzická, fyziologická, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

Subjekt údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinací, omezením, výmazem nebo zničením.

d) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.


e) Profilování

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo predikci aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v práci, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí , zájmů, spolehlivosti, chování, umístění nebo pohyby.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nemohou být přisuzovány konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto doplňkové informace uchovávány samostatně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění že osobní údaje nejsou přiřazeny k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Řadič nebo správce odpovědný za zpracování

Správcem nebo správcem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky takového zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

h) Procesor

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny, ať už třetí strana, či nikoli. Veřejné orgány, které mohou přijímat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

j) Třetí strana

Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo orgán jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímým oprávněním správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.
k) Souhlas

Souhlas subjektu údajů je jakékoli svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření přání subjektu údajů, kterým on nebo ona prohlášením nebo jasným kladným jednáním vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jej týkají .

2. Jméno a adresa správce

Správcem pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), dalších právních předpisů na ochranu údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:


DISKDOCTOR (L. Šaraničová)
Národní obrany 935/13
160 00 Praha Bubeneč (Praha 6)
Phone: 735 821 162
E-mail: info [at] data-recovery-prague.com
Website: https://data-recovery-prague.com

3. Cookie

Internetové stránky DISKDOCTOR používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souborů cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, prostřednictvím kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým serverům a serverům odlišit jednotlivé prohlížeče datových subjektů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Specifický internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí souborů cookie může DISKDOCTOR uživatelům této webové stránky poskytovat uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomocí cookies mohou být informace a nabídky na našem webu optimalizovány s ohledem na uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo zmíněno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, např. nemusí při každém přístupu na web zadávat přístupová data, protože to web převezme, a cookie se tak uloží do počítačového systému uživatele.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování cookies prostřednictvím naší webové stránky pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a může tak trvale popírat nastavení cookies. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech populárních internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našeho webu plně použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webová stránka DISKDOCTOR shromažďuje řadu obecných dat a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá web. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromážděny mohou být (1) použité typy prohlížečů a verze, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webová stránka, ze které přístupový systém dosáhne našeho webu (tzv. Odkazující osoby), (4) dílčí - webové stránky, (5) datum a čas přístupu k internetové stránce, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) jakákoli jiná podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nedělá DISKOVÝ DOCTOR žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému doručení obsahu naší webové stránky, (2) optimalizaci obsahu naší webové stránky a její reklamy, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich systémů informačních technologií a technologie webových stránek a (4) poskytují donucovacím orgánům informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. DISKDOCTOR proto statisticky analyzuje anonymně shromážděná data a informace s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Registrace na našem webu

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce s uvedením osobních údajů. Která osobní data jsou předávána do kontroléru, je určena příslušnou vstupní maskou používanou pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a ukládány výhradně pro interní použití kontrolérem a pro jeho vlastní účely. Řadič může požádat o přenos do jednoho nebo více procesorů, které také používají osobní údaje pro interní účely, které lze přičíst řadiči.

Registrací na webové stránce řadiče se také uloží IP adresa - přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) a použitá subjektem údajů - datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů probíhá na pozadí, že je to jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb, a v případě potřeby umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. Uložení těchto údajů je proto nezbytné k zabezpečení řídicí jednotky. Tyto údaje se nepředávají třetím osobám, pokud neexistuje zákonná povinnost tyto údaje předat, nebo pokud přenos neslouží k účelu trestního stíhání.

Účelem registrace subjektu údajů s dobrovolným uvedením osobních údajů je umožnit správci nabídnout obsah subjektu nebo služby subjektu údajů, které mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům z důvodu povahy dané záležitosti. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje uvedené při registraci nebo je nechat zcela vymazat z datového skladu správce.

Správce údajů poskytne kdykoli na požádání každému subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje jsou o subjektu údajů uloženy. Kromě toho správce údajů opraví nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo označení subjektu údajů, pokud neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávání. Subjekt údajů je v tomto ohledu jako kontaktní osoba k dispozici všem zaměstnancům správce.

6. Kontaktujte možnost prostřednictvím webové stránky

Web DISKDOCTOR obsahuje informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, která zahrnuje i obecnou adresu tzv. Elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů se automaticky ukládají. Takové osobní údaje dobrovolně přenášené subjektem údajů do správce údajů se ukládají za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Neexistuje žádný přenos těchto osobních údajů třetím stranám.

7. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání, nebo pokud to evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci udělují v zákonech nebo předpisech, kterým správce podléhá.

Pokud není účel uchovávání použitelný nebo pokud doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem vyprší, jsou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými požadavky.

8. Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení, zda se osobní údaje, které se ho týkají, zpracovávají či nikoli. Pokud si subjekt údajů přeje využít toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na DISKDOCTOR.

b) Právo na přístup

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce získal kdykoli zdarma uložené informace o svých osobních údajích a kopii těchto informací. Evropské směrnice a nařízení dále umožňují subjektu údajů přístup k těmto informacím:
účely zpracování;
kategorie dotčených osobních údajů;
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
pokud je to možné, předpokládané období, po které budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období;
existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo namítat takové zpracování;
existence práva podat stížnost orgánu dozoru;
pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o logice, o které se jedná, a o významu a předpokládaných důsledcích takové zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o příslušných zárukách týkajících se přenosu.

Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na DISKDOCTOR.

c) Právo na opravu

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím doplňkového prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na DISKDOCTOR.

d) Právo na výmaz (Právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce získal bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se ho týkají, a správce má povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud nastane některý z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:
Osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
Subjekt údajů odejme souhlas, na kterém je zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování.
Subjekt údajů vznáší námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné naléhavé legitimní důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznáší námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
Osobní údaje byly nezákonně zpracovány.
Osobní údaje musí být vymazány, aby byly splněny zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členského státu, kterým podléhá správce.
Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud nastane jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených DISKDOCTOREM, může se kdykoli obrátit na DISKDOCTORA. DISKDOCTOR neprodleně zajistí, aby byla žádost o vymazání okamžitě splněna.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je podle čl. 17 odst. 1 povinen osobní údaje vymazat, podnikne správce s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, který zpracovává osobní údaje, o které subjekt údajů požádal, aby tyto správce vymazal veškerá spojení nebo kopírování nebo replikaci těchto osobních údajů, pokud není zpracování požadováno. DISKDOCTOR zajistí nezbytná opatření v jednotlivých případech.

e) Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z těchto podmínek:
Subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů po dobu, která správci umožní ověřit správnost osobních údajů.
Zpracování je nezákonné a subjekt údajů se staví proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití.
Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro účely zjišťování, výkonu nebo obrany právních nároků.
Subjekt údajů má námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR až do ověření, zda legitimní důvody správce mají přednost před důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených DISKDOCTOR, může se kdykoli obrátit na DISKDOCTOR. DISKDOCTOR zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost dat

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem obdržet osobní údaje, které se ho týkají, které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek od správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovanými prostředky, pokud zpracování není nezbytné pro výkon úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho správce k druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud tak neučiní nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.

Aby bylo možné uplatnit právo na přenositelnost dat, může se subjekt údajů kdykoli obrátit na DISKDOCTOR.

g) Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárným orgánem kdykoli z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, založené na písmenech e) nebo f) ) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

DISKDOCTOR již nebude zpracovávat osobní údaje v případě námitky, ledaže dokážeme prokázat závažné legitimní důvody ke zpracování, které potlačují zájmy, práva a svobody subjektu údajů nebo pro zřízení, výkon nebo obranu právního subjektu. nároky.

Pokud DISKDOCTOR zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pro takový marketing. To platí pro profilování, pokud se týká takového přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznáší námitky proti DISKDOCTOR ke zpracování pro účely přímého marketingu, DISKDOCTOR již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

Subjekt údajů má kromě toho právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, DISKDOCTOREM pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle článku 89 1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro výkon úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Za účelem uplatnění práva na vznesení námitky může subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance DISKDOCTORA. Dotčená osoba má navíc v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES právo používat své právo na námitku automatizovanými prostředky za použití technických specifikace.

h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby nebyl předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky, které se ho týkají, nebo jej podobně významně ovlivňuje, pokud je toto rozhodnutí (1) není nezbytný pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) není povolen právem Unie nebo členského státu, kterému se správce vztahuje, a který rovněž stanoví vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, DISKDOCTOR provede vhodná opatření k chránění práva a svobody a oprávněné zájmy subjektu údajů, alespoň právo na zásah člověka ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na DISKDOCTOR.

i) Právo zrušit souhlas s ochranou údajů

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo odvolat souhlas, může se kdykoli obrátit na DISKDOCTOR.

9. Ustanovení o ochraně údajů o používání a používání Facebooku

Na této webové stránce má řadič integrované komponenty podnikového Facebooku. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místem pro společenská setkání na internetu, komunita online, která obvykle uživatelům umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo může umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí zahrnout vytváření soukromých profilů, odesílání fotografií a síť prostřednictvím požadavků přátel.

Provozující společností Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké. Pokud osoba žije mimo území Spojených států nebo Kanady, je správcem společnost Facebook Ireland Ltd., 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového webu, který je provozován řadičem a do kterého byla integrována komponenta Facebook (zásuvné moduly Facebook), je webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzváni ke stažení zobrazení odpovídající komponenty Facebook z Facebooku prostřednictvím komponenty Facebook. Přehled všech plug-inů na Facebooku je přístupný na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/. V průběhu tohoto technického postupu je Facebook informován o tom, jaké konkrétní podstránky našeho webu navštívil subjekt údajů.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Facebooku, Facebook zjistí při každém volání subjektu údajů na naši webovou stránku - a po celou dobu svého pobytu na našem internetovém serveru - který konkrétní podstránku našeho internetu stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponentů Facebook a spojeny s příslušným účtem Facebook subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Facebook integrovaných do našeho webu, např. tlačítko „Líbi“, nebo pokud subjekt údajů odešle komentář, pak Facebook porovná tyto informace s osobním uživatelským účtem Facebook subjektu údajů a uloží osobní údaje.

Facebook vždy dostává prostřednictvím komponenty Facebook informace o návštěvě našeho webu subjektem údajů, kdykoli je subjekt údajů přihlášen současně na Facebooku během doby volání na náš web. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na komponentu Facebook nebo ne. Pokud takový přenos informací na Facebook není pro subjekt údajů žádoucí, může mu zabránit tím, že se odhlásí ze svého účtu Facebook před provedením volání na náš web.

Pokyny o ochraně údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Dále je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé možnosti konfigurace, které umožňují eliminovat přenos dat na Facebook. Tyto aplikace může subjekt údajů použít k eliminaci přenosu dat na Facebook.

10. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na tomto webu správce integroval komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizéru). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analytika je shromažďování, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o webové stránce, ze které osoba pochází (tzv. Referrer), které podstránky byly navštíveny, nebo jak často a na jak dlouhou dobu byla podstránka prohlížena. Webové analýzy se používají hlavně pro optimalizaci webových stránek a za účelem provedení analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Pro webovou analytiku pomocí Google Analytics používá řadič aplikaci „_gat. _anonymizeIp“. Prostřednictvím této aplikace Google zkrátí IP adresu internetového připojení subjektu údajů a anonymizuje jej při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našem webu. Shromážděná data a informace společnost Google používá mimo jiné k vyhodnocení používání našich webových stránek k poskytování online zpráv, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, k poskytování dalších služeb týkajících se používání našeho internetového serveru pro nás.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice cookies je vysvětlena výše. Při nastavení souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového serveru, který je provozován řadičem a do kterého byla integrována součást Google Analytics, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky odešle data prostřednictvím Komponenta Google Analytics za účelem online reklamy a vypořádání provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu získává podnik Google znalosti osobních údajů, jako je IP adresa subjektu údajů, který společnosti Google slouží mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a kliknutí, i následně k vypořádání provizí.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, místo, ze kterého byl přístup proveden, a frekvence návštěv našich webových stránek subjektem údajů. Při každé návštěvě našeho internetového serveru budou tyto osobní údaje, včetně IP adresy přístupu na internet, který používá subjekt údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou společností Google ukládány ve Spojených státech amerických. Google může předat tyto osobní údaje shromážděné v rámci technického postupu třetím stranám.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavením cookies prostřednictvím naší webové stránky odpovídající úpravou použitého webového prohlížeče a tím trvale zakázat nastavení cookies. Taková úprava použitého internetového prohlížeče by také zabránila Google Analytics v nastavení cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Soubory cookie, které Google Analytics již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitku proti sběru dat, která jsou generována službou Google Analytics, která souvisí s používáním tohoto webu, jakož i ke zpracování těchto údajů společností Google a šanci vyloučit takovéto údaje . Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout odkaz prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat jej. Tento doplněk prohlížeče sděluje Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do Google Analytics nemusí být přenášena žádná data a informace o návštěvách internetových stránek. Instalace doplňků prohlížeče je společností Google považována za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později odstraněn, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče, aby zakázal Google Analytics. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován subjektem údajů nebo jakoukoli jinou osobou, kterou lze přičíst jejich působnosti, nebo je deaktivován, je možné provést přeinstalaci nebo reaktivaci doplňků prohlížeče.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google lze získat na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a na adrese http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics je dále vysvětlen na následujícím odkazu https://www.google.com/analytics/.

11. Ustanovení o ochraně údajů o používání a používání Twitteru

Na tomto webu má řadič integrované komponenty Twitteru. Twitter je vícejazyčná, veřejně přístupná služba mikroblogování, na které uživatelé mohou publikovat a šířit tzv. Tweety, např. krátké zprávy, které jsou omezeny na 280 znaků. Tyto krátké zprávy jsou k dispozici všem, včetně těch, kteří nejsou přihlášeni na Twitter. Tweety jsou také zobrazovány tzv. Sledovatelům příslušného uživatele. Následovníci jsou další uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety uživatele. Twitter navíc umožňuje oslovit široké publikum pomocí hashtagů, odkazů nebo retweek.

Provozující společností Twitter je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SPOJENÉ STÁTY.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového serveru, který je provozován řadičem a na kterém byla integrována komponenta Twitter (tlačítko Twitter), se automaticky zobrazí internetový prohlížeč v informačním systému subjektu údajů. ke stažení zobrazení odpovídající komponenty Twitter na Twitteru. Další informace o tlačítkách Twitter jsou k dispozici na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Během tohoto technického postupu získává Twitter znalosti o tom, jakou konkrétní podstránku našeho webu navštívil subjekt údajů. Účelem integrace komponenty Twitter je opakovaný přenos obsahu této webové stránky, aby naši uživatelé mohli představit tuto webovou stránku do digitálního světa a zvýšit počet návštěvníků.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Twitteru, Twitter detekuje při každém vyvolání na náš web subjektem údajů a po celou dobu svého pobytu na našem internetovém serveru, která konkrétní podstránka naší internetové stránky byla navštívena subjektem údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Twitter a spojeny s příslušným účtem Twitter subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Twitter integrovaných na našem webu, služba Twitter přiřadí tyto informace osobnímu uživatelskému účtu Twitter subjektu údajů a uloží osobní údaje.

Twitter přijímá prostřednictvím komponenty Twitter informace o tom, že subjekt údajů navštívil naši webovou stránku, za předpokladu, že je subjekt údajů přihlášený na Twitteru v době volání na náš web. K tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na součást Twitter nebo ne. Pokud takový přenos informací na Twitter není pro subjekt údajů žádoucí, může mu zabránit tím, že se odhlásí ze svého Twitter účtu před provedením volání na náš web.

Příslušná ustanovení o ochraně údajů služby Twitter lze získat na adrese https://twitter.com/privacy?lang=en.

12. Webové fonty Google

Tento web používá pro konzistentní zobrazování písem tzv. Webová písma poskytovaná společností Google. Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma.

K tomu se musí prohlížeč, který používáte, připojit k serverům Google. Google se proto dozví, že náš web byl zpřístupněn prostřednictvím vaší IP adresy. Používání webových písem společnosti Google je v zájmu důsledné a atraktivní prezentace našich online služeb. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje písma Google, použije váš počítač výchozí písmo.

Další informace o službě Google Fonts naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a Zásadách ochrany osobních údajů Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

13. Právní základ pro zpracování
Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů subjektem, jako je tomu například v případě, že jsou pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby nezbytné zpracování, na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Podřizuje naše společnost zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, např. Pro splnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by se stalo například v případě zranění návštěvníka v naší společnosti a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. A konečně by zpracování mohlo být založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje naše společnost nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy jsou takové zájmy nadřazeny zájmům nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že legitimní zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).

14. Oprávněné zájmy sledované správcem nebo třetí stranou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR Naším legitimním zájmem je vykonávat naše podnikání ve prospěch blaha.

15. Období, po které budou osobní údaje uloženy

Kritéria použitá k určení doby uchovávání osobních údajů jsou příslušné zákonné doby uchovávání. Po uplynutí této lhůty jsou odpovídající údaje běžně vymazávány, pokud již nejsou pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy nezbytné.

16. Poskytování osobních údajů jako zákonný nebo smluvní požadavek; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů

Objasňujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nutné uzavřít smlouvu, že nám subjekt údajů poskytne osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když naše společnost s ním uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by nemohla být uzavřena smlouva s subjektem údajů. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance. Zaměstnanec objasní subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobního údaje. data.

17. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny generátorem zásad ochrany osobních údajů Německé asociace pro ochranu dat, který byl vyvinut ve spolupráci s právníky na ochranu soukromí z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolín nad Rýnem."))