Nonstop-Hotline: +420 735 82 11 62

Obchodní podmínky


1. Obecné informace
1.1. V těchto podmínkách se odkazy na „specialisty na obnovu dat“ týkají DISKDOCTORSM (Lilija Šaraničová), přidružených partnerů DISK DOCTOR. Pojem „klient“ nebo „zákazník“ se vztahuje na jakoukoli osobu, firmu, společnost nebo jakoukoli jinou stranu, která zasílá média DISKDOCTORSM za účelem diagnostiky nebo obnovy dat, převodu nebo forenzního dotazování.

1.2 Slovo „úplné“ nebo fráze „úplné zotavení“, pokud je použito ve vztahu k procesu obnovy dat nebo k množství obnovených údajů, se vztahuje pouze na množství údajů, které bylo možné obnovit z média, a nikoli na množství dat původně obsažených na médiu.

1.3. DISKDOCTORSM se v rámci svého diagnostického procesu zavazuje používat své nejlepší obchodní znalosti a odborné znalosti k určení pravděpodobnosti a pokud možno objemu obnovitelných dat z klientských médií.

1.4. V rámci procesu obnovy se DISKDOCTORSM bude snažit načíst nebo replikovat maximální množství dat z klientského média.
1.5. Pracovní dny jsou definovány jako pondělí až sobota, s výjimkou státních svátků. Pracovní doba je definována jako 9:00 až 18:00. Služby obnovy dat mohou být poskytovány mimo tyto hodiny. Jakékoli diagnostické a / nebo zotavovací služby poskytované mimo tyto hodiny se provádějí dle dohody.

1.6. DISKDOCTORSM vynaloží veškeré rozumné úsilí k dosažení přiměřené doby odezvy. Není-li však dohodnuto jinak, není nedodržení doby odezvy smluvním závazkem.

2. Odhady, nabídky a platby
2.1. Všechny nabídky fixních cen nabízené DISKDOCTORSM jsou platné po dobu 7 dnů, pokud není dohodnuto jinak. Po uplynutí této doby se nabídka může změnit bez předchozího upozornění.

2.2. Všechny ceny uvedené zástupci DISKDOCTORSM jsou bez DPH.

2.3. Přijetí nabídky lze podat písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou. DISKDOCTORSM si vyhrazuje právo nezačínat žádné obnovy nebo přestavby, dokud nebude uděleno schválení.

2.4. V případě, že se klient rozhodne nepokračovat v obnově dat po udělení souhlasu, DISKDOCTORSM si vyhrazuje právo účtovat klientovi veškeré práce a / nebo díly, které byly dosud použity. Tento poplatek je na uvážení DISKDOCTORSM a může se rovnat, ale nepřekračovat, celkové schválené částce pro proces obnovy.

2.5. Klient bere na vědomí, že platba je splatná v plné výši po dokončení procesu obnovy dat a před uvolněním dat a / nebo původních médií (ať už byla dodána, vyzvednuta nebo stažena), není-li dohodnuto jinak. Platbu lze provést hotově nebo bankovním převodem. DISKDOCTORSM si může v některých případech vyhradit právo požadovat, aby byla veškerá platba zúčtována v plné výši před tím, než budou údaje poskytnuty klientovi.

3. Důvěrnost
3.1. DISKDOCTORSM se v rámci své politiky důvěrnosti zavazuje nezveřejňovat žádné / všechny informace nebo datové soubory dodané, uložené nebo obnovené z klientského zařízení s výjimkou zaměstnanců, agentů nebo držitelů čistých prostor DISKDOCTORSM na základě dohod o zachování důvěrnosti nebo podle potřeby ze zákona, bez souhlasu klienta. DISKDOCTORSM použije jakékoli informace obsažené v datech, médiích a / nebo zařízeních poskytnutých DISKDOCTORSM zákazníkem (dále jen „informace o zákaznících“) pouze za účelem splnění zakázky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a jinak je bude držet Informace o zákaznících v naprosté důvěře.

3.2. Všechna média dodaná DISKDOCTORSM budou bezpečně uložena v jednom z jejích prostorů nebo v prostorách, tzv. čisté místnosti. Klient chápe, že umístění úložiště nemusí být stejné jako umístění, na které bylo médium původně odesláno.

3.3. Všechna data získaná z klientského média jsou uložena v zabezpečených sítích. Veškeré důvěrné informace zveřejněné zákazníkem podle této smlouvy zůstanou výhradním vlastnictvím vlastníka a DISKDOCTORSM přijme přiměřená opatření, aby zabránil neoprávněnému použití informací o zákaznících, která opatření nesmí být menší než ta, která DISKDOCTORSM používá při ochraně svých důvěrných informací.

3.4 DISKDOCTORSM nebude sdělovat důvěrné informace, s výjimkou zaměstnanců nebo partnerů v čistých prostorech, které tyto informace přiměřeně vyžadují (a kteří mají povinnost mlčenlivosti vůči DISKDOCTORSM), a nikomu jinému, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. DISKDOCTORSM přijme vhodná technická a organizační opatření k ochraně jakýchkoli informací o zákaznících, včetně osobních údajů, a bude jednat pouze na pokyn zákazníka ohledně těchto informací.

3.5 DISKDOCTORSM nebo jejich přidružené subjekty budou po úspěšném dokončení projektu bezpečně zničeny všechna data. Zničení zahrnuje vícenásobné vymazání / přepsání obrázků a odmlžování nebo granulaci a / nebo proražení talířů jakéhokoli nežádoucího média.

3.6 Všechny třetí strany nebo partneři v čistých prostorech dodržují povinnost mlčenlivosti obsaženou v této dohodě.

4. Diagnostika a procesy obnovy
4.1. Všechny diagnostické zprávy jsou klientovi poskytovány telefonicky nebo elektronickou poštou, není-li zástupcem DISKDOCTORSM dohodnuto jinak.

4.2. Vzhledem k povaze obnovy a převodu dat mohou být naši technici požádáni o provedení fyzické práce na médiu / datech / vybavení, které je k dispozici DISKDOCTORSM. Klient to proto bere na vědomí
a) média / data / zařízení již mohou být poškozena
b) úsilí o obnovu dat může mít za následek další poškození média / dat / zařízení
c) záruky na média, data / zařízení mohou být neplatné a
(d) DISKDOCTORSM neodpovídá za toto nebo jiné poškození.

4.3. Klient si je vědom toho, že DISKDOCTORSM může být někdy požádán o použití dalších médií k pokračování v diagnostické fázi a / nebo k provedení obnovy. Příklady toho zahrnují, ale nejsou omezeny na, náhradní díly pro diskové jednotky a specifické adaptéry nebo konektory (dále jen „potřebné další díly“). DISKDOCTORSM vyhledá potřebné dodatečné součásti a v případě, že klient s těmito dodatečnými náklady souhlasí, musí to DISK DOCTORSM poskytnout. Pokud je po provedení platby společnost DISKDOCTORSM následně považována za nedobytnou a jiná společnost pro obnovu dat poskytuje jiné posouzení, vrátíme tyto předem dohodnuté náklady v plné výši, s výjimkou nákladů na poskytnuté potřebné další díly.

4.4. Ve výjimečných případech může DISKDOCTORSM požadovat, aby klient uhradil část nákladů za pokus o obnovu nebo konverzi. Tato žádost se použije pouze v případě, že je zpětné získávání nebo konverze složité nebo pokud došlo k vážným škodám, a to pouze jako nezávazná cenová nabídka a není nabízena jako součást služby DISKDOCTORSM „bez zpětného získávání, bez poplatků“. Vezměte prosím na vědomí, že tento poplatek, stejně jako u všech poplatků prováděných DISKDOCTORSM, není povinný a klient není v žádném případě povinen pokračovat. Pokud klient zaplatil za pokrytí některých nákladů na pokus o obnovení předem a data jsou následně považována za neopravitelná, vrátíme náklady, pokud jiná společnost pro obnovu dat poskytne jiné hodnocení než naše.

4.5. Klient chápe, že vzhledem ke složitosti obnovy dat není vždy možné obnovit nebo převést všechny informace z klientova média nebo z jakéhokoli média vůbec. DISKDOCTORSM neposkytuje žádná ustanovení pro úplnost, relevanci nebo důležitost údajů získaných pro klienta, pokud se DISKDOCTORSM a klient písemně nedohodnou jinak.

5. Výkon, dodávka a přeprava
5.1. DISKDOCTORSM souhlasí s vrácením všech získaných dat na vhodném médium. Příklady zahrnují mimo jiné flash paměť, FTP nebo náhradní pevný disk.

5.2. Klient musí zaplatit dohodnutou částku za všechna náhradní média a tato částka je navíc k nákladům dohodnutým za službu obnovy dat, pokud není písemně dohodnuto se zástupcem DISKDOCTORSM písemně jinak.

5.3. DISKDOCTORSM nenese žádnou odpovědnost za zpoždění způsobená poštovní sítí. Za těchto okolností nebude poskytnuta žádná náhrada za ušlý zisk, nepříjemnosti atd., Pokud to nebylo dříve dohodnuto společností DISKDOCTORSM.

5.4. Klient souhlasí s tím, že zkontroluje nebo zajistí kontrolu zboží dodaného při nejbližší příležitosti po dodání nebo pokusu o dodání, v každém případě do pěti kalendářních dnů od doručení nebo pokusu o doručení. Jakékoli nároky na nedostatek v dodávce zboží nebo nároky, že zboží neodpovídá objednávce dohodnuté s DISKDOCTORSM, musí být písemně oznámeny do sedmi kalendářních dnů od dodání. Nároky uplatněné mimo toto období mohou být vyřešeny pouze na základě uvážení DISKDOCTORSM.

5.5. DISKDOCTORSM si uchová kopii vašich obnovených dat po dobu 14 dnů od data doručení klientovi. Během tohoto období DISKDOCTORSM zodpoví všechny dotazy týkající se získaných dat a v případě potřeby poskytne další kopie. DISKDOCTORSM si může se souhlasem klienta občas zachovat kopii vašich obnovených dat nebo digitálního obrazu i po tomto okamžiku. Za takových okolností si DISKDOCTORSM vyhrazuje právo účtovat poplatek za duplikáty dat, ukládání dat, správu a zabezpečení.

5.6. Klient a DISKDOCTORSM souhlasí s tím, že jediný a výhradní opravný prostředek v případě jakékoli neuspokojivé práce bude na uvážení DISKDOCTORSM. DISKDOCTORSM si vyhrazuje právo některého z nich
a) zkuste další pokusy DISKDOCTORSM k nápravě neuspokojivé práce, nebo
b) vrátit částku zaplacenou klientem zcela nebo částečně.

5.7. Klient chápe, že DISKDOCTORSM neposkytuje žádné záruky ani záruky jakéhokoli druhu a že rozsah odpovědnosti DISKDOCTORSM vůči klientovi je přísně omezen na poplatky, které platíte DISKDOCTORSM za jeho službu obnovy dat.

5.8. Přestože vynaložíme maximální úsilí k obnovení dat klienta, klient chápe, že jakékoli předchozí sjednané pojištění nabízené DISKDOCTORSM pokryje pouze náklady na náhradní média a nikoli data na nich, nebo následné vyplývající
ztráty.

6. Integrita dat
6.1. Klient souhlasí s tím, že DISKDOCTORSM nebude zkoumat obsah žádného souboru obsaženého na dodaném médiu, pokud to podle našeho profesionálního názoru není vyžadováno pro obnovu dat a / nebo sloučení polí RAID. DISKDOCTORSM zachová důvěrná data klienta v jakémkoli aspektu mimo výše uvedené případy.

6.2. DISKDOCTORSM poskytuje procento integrity všech obnovených dat. Toto je pouze odhad a je odvozeno pomocí softwaru. Tento proces nezaručuje úroveň integrity a může se lišit v závislosti na různých faktorech včetně, ale nejen, typu souboru a toho, zda je šifrován či nikoli. Uvedené procento je pouze odhad.

6.3. DISKDOCTORSM nepřijímá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za obsah, integritu, funkčnost, poškození nebo užitečnost obnovených dat.

6.4. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí k získání co největšího množství dat z jakéhokoli přijatého média a jakýchkoli konkrétních souborů požadovaných klientem, proces obnovy je takový, že není specifický a prodej dat je obecný a je založen čistě na množství získaných dat a práce při získávání těchto údajů. Pokud by si tedy klient přál vědět, jaké soubory byly obnoveny, měl by požádat svého správce účtu o seznam souborů písemně nebo e-mailem. Toto je odpovědnost klienta a seznam souborů nebude poskytnut, pokud o to nebude požádán DISKDOCTORSM písemně nebo e-mailem klientem. Seznam souborů zobrazuje obnovené soubory. DISKDOCTORSM neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o integritu dat uvedených v seznamu souborů nebo jiných získaných dat.

7. Zákonnost
7.1. Klient souhlasí s tím, že veškerá média a jejich obsah poskytované DISKDOCTORSM jsou zákonné a zákonné držení klienta a že klient má zákonné právo požadovat služby obnovy dat.

7.2. Pokud by jednotlivé ustanovení této smlouvy bylo neúčinné nebo nevynutitelné nebo by se stalo neúčinným nebo nevynutitelným po uzavření smlouvy, zůstává platnost zbývající části zbývající nedotčena.

7.3. Neúčinné nebo nevymahatelné smluvní ustanovení se nahrazuje účinným a vymahatelným smluvním ustanovením, jehož účinky se blíží hospodářskému účelu sledovanému smluvními stranami s neplatným nebo nevymahatelným smluvním ustanovením. Výše uvedené smluvní ustanovení se použije obdobně v případě, že se ukáže, že smlouva je neúplná.